Cijene

Cijene su izražene u Konvertibilnim markama (BAM), i to izražene kao bruto, odnosno krajnja cijena prema kupcu.

Cijene su podložne korekcijama u skladu sa poslovnom politikom Itrade d.o.o.

U svakom slučaju, Kupac/Potrošač će moći kupiti robu/proizvode po cijeni istaknutoj na web stranici www.hellobaby.ba koja je aktualna i važeća u trenutku kupovine.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više nivoa, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, koja može biti uzrokovana pogrešnim funkcionisanjem informacijskog sistema.

Takve situacije su vanredne, i izvan kontrole Itrade d.o.o. i za njih se Društvo unaprijed izvinjava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja

Mogućnost kupovine proizvoda (robe) uz posebne cjenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na web stranici www.hellobaby.ba u sklopu ovih Uslova.

Sve  akcije i popusti međusobno isključuju, tj. ne mogu se kumulirati, ukoliko nije drugačije definisano u obavijesti o konkretnoj akciji/cjenovnim pogodnostima i /ili posebnim prodajnim podsticajima (akcijska prodaja)

Kompanija Itrade d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uslovima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, tačno specificirane skupine. Uslovi akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebno trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, kompanija Itrade d.o.o. neće primati nove narudžbe po uslovima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je prošao rok.