Povrat robe i povrat sredstava 

Procedura za povrat robe u zakonskom roku

U slučaju da nakon prijema robe Potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povrat sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 15 dana od dana prijema robe.

Potrošač ima pravo da bez troškova i bez obrazloženja odustane od zaključenog ugovora daljinu u roku od 15 dana. Rok za odustajanje počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.

Da bi realizirao svoje pravo na odustanak od zaključenog ugovora, potrebno je da Potrošač društvu Itrade d.o.o. pošalje Izjavu o odustanku od zaključenog ugovora na daljinu putem e-maila na adresu info@hellobaby.ba .

Izjava o odustanku od zaključenog ugovora na daljinu mora sadržavati broj narudžbe i fiskalnog računa,naziv i šifru artikla kojise vraća, te broj tekućeg računa na koji će se izvršiti povrat, mora biti potpisana od strane kupca- potrošača.Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslana Trgovcu putem e-maila.

Prilikom povrata robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i nekorištenom stanju i originalnoj i neoštećenoj ambalaži, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni račun.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je poslao Izjavu o odustanku od zaključenog ugovora na daljinu. Po isteku roka od 15 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Povrat sredstava će se Potrošaču izvršiti nakon prijema proizvoda i to nakon što se utvrdi da je vraćeni proizvod ispravan, neoštećen i da se nalazi u originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, ili ako se pak proizvode ne nalazi u originalnoj i neoštećenoj ambalaži, odbiće se povrat i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak. Trošak dostave – vraćanja će u tom slučaju iznositi 8 KM sa PDV-om.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema povrata proizvoda od Potrošača.

Povrat sredstava u gotovini nije moguće izvršiti u prostorijama sjedišta društva Itrade d.o.o. U svakom slučaju, povrat sredstava se vrši bezgotovinski, na tekući račun Potrošača.

U slučaju odustajanja od zaključenog ugovora na daljinu, Potrošač nadoknađuje trošak vraćanja proizvoda, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. Osim navedenog, prihvatanjem Općih uslova poslovanja Krajnji korisnik (kupac/ potrošač) je saglasan da mu se ne izvrši povrat iznosa dostave, jer se radi o realnim troškovima koje je Trgovac imao u vezi sa realizacijom ugovora na daljinu i koji predstavljaju naknadu za izvršenu uslugu dostave – isporuke koja se  plaća kurirskoj službi, neovisno o proizvodu i koja je nepovratna.

Krajnji korisnik (kupac/potrošač) ne može odustati od  zaključenog ugovora na daljinu u slučaju kada se radi:

  1. prodaji robe – kada je potrošač dao ličnu pisanu narudžbu ili specifikaciju za proizvod (npr. prednarudžbe, avansne uplate itd.);
  2. o prodaji robe kada se proizvod zbog njegove prirode ne može vratiti, a koje su naznačene uz svaki od proizvoda

Procedura za povrat sredstava

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povrat novca. Povrat sredstava se kupcu vraća nakon prijema povrata proizvoda od Potrošača, i to nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen, ispravan i da se nalazi u originalnoj i neoštećenoj ambalaži.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izjave o odustanku, ali tek nakon prijema povrata proizvoda od strane Potrošača.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u onim slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Povrat sredstava se može izvršiti samo ukoliko je Potrošač postupio po proceduri za povrat robe.

Povrat sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.